Σε αυτή την ενότητα θα στραφούμε σε πιο θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την έννοια της δημοκρατίας. Θα εξετάσουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται η δημοκρατία από τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, από τη φιλοσοφία, καθώς και πώς έχει χρησιμοποιηθεί από την ιστορία. Θα δούμε τι προβληματισμοί εγείρονται σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης της έννοιας της δημοκρατίας και θα πειραματιστούμε με τα ερωτήματα που προκύπτουν. Οι ενότητες που θα εξετάσουμε λεπτομερειακά είναι οι εξής:

  1. Διαφορετικές μορφές δημοκρατικής οργάνωσης μιας πολιτείας
  2. Διάφορες μορφές σύγχρονης, αντιπροσωπευτικής δημοκρατικής οργάνωσης της πολιτείας
  3. Δημοκρατία και ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη
  4. Δημοκρατία: όρια, κανόνες και περιορισμοί