Σκοπός της δραστηριότητας είναι να διαμορφωθεί από τα ίδια τα παιδιά ένα «σύνταγμα» για την τάξη το οποίο θα προβλέπει και θα διαφυλάσσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σκεφτούν και να δηλώσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ώστε να κατανοήσουν αυτές τις δύο έννοιες αλλά και τη μεταξύ τους σχέση. Στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες με σκοπό να θέσουν βασικούς κανόνες για ολόκληρη την ομάδα, κανόνες που όλες και όλοι αποδέχονται. Η διαδικασία περιλαμβάνει συζήτηση, σύνθεση των προτάσεων των ομάδων, προσπάθεια για ομοφωνία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται και καταγράφεται ένα «σύνταγμα» για τη λειτουργία της τάξης-ομάδας, το οποίο όλες και όλοι καλούνται να τηρούν. Επιτυγχάνεται έτσι μια πρώτη γνωριμία με την έννοια του συντάγματος, με έμφαση στη συμμετοχή για τη δημιουργία και τη θέσπιση κανόνων αλλά και την προάσπιση των δικαιωμάτων. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει απολογισμό, αξιολόγηση καθώς και μια δεύτερη φάση, οπού το «σύνταγμα» της ομάδας επανελέγχεται και αναθεωρείται ή επικαιροποιείται όπως κρίνει η ίδια η τάξη. Με αυτόν τον τρόπο προωθούνται η έννοια και η πρακτική της συμμετοχής, της δημοκρατίας και της πολιτειότητας. Επίσης η ομάδα αποκτά ένα κοινά συμφωνημένο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο μπορεί να αναθεωρεί και να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή:  Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε