Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της ανταλλαγής ιδεών και πληροφορίας με όλα τα μέσα, αλλά και στις επιδράσεις –θετικές και αρνητικές– που μπορεί να έχουν τα μέσα αυτά στη ζωή των παιδιών. Αναδεικνύεται η ένταση μεταξύ του δικαιώματος στην ενημέρωση και την προστασία όσον αφορά τα παιδιά. Γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση για τα μέσα ενημέρωσης και στα σχετικά δικαιώματα.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε