Μικρές ομάδες χρησιμοποιούν κάρτες δραστηριοτήτων καθώς συζητούν την κατάρτιση ενός οικογενειακού προϋπολογισμού. Η δραστηριότητα εμπεριέχει στοιχεία παιχνιδιού ρόλων. Τα ζητήματα που θίγει είναι μεταξύ άλλων η διάκριση ανάμεσα στις επιθυμίες και τις ανάγκες, οι κρατικές δαπάνες και οι εξοπλισμοί, οι δυνατότητες επίτευξης ειρήνης που θα μπορούσαν να προέλθουν από τις αλλαγές στους προϋπολογισμούς. Σχετιζόμενα δικαιώματα: κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην υγεία, στην τροφή και στην εκπαίδευση, το δικαίωμα διαβίωσης σε υγιεινό και καθαρό περιβάλλον, το δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια. Η δραστηριότητα επιχειρεί να εστιάσει στις προσωπικές και στις οικογενειακές ανάγκες και στο πώς πρέπει αυτές να ιεραρχούνται με βάση τις προτεραιότητες, καθώς και να συμβάλει ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες δημοκρατικής λήψης αποφάσεων και να προαχθεί η υπευθυνότητα και το αίσθημα δικαιοσύνης.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε