Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω ατομικής εργασίας είτε μέσω εργασίας σε μικρές ομάδες ή σε ολομέλεια. Βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις ηρωίδες και τους ήρωες ως σύμβολα κοινωνικοποίησης και κουλτούρας, καθώς και στη συζήτηση για τις στερεοτυπικές εικόνες αυτών. Σχετιζόμενα δικαιώματα: η ισότητα στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα, το δικαίωμα στην ελευθερία χωρίς διακρίσεις φύλου. Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναπτυχθεί μια συλλογιστική πάνω στη διδασκαλία της ιστορίας και να εκτιμηθούν οι διαφορετικές οπτικές των ιστορικών γεγονότων καθώς και οι ηρωίδες και οι ήρωες που σχετίζονται με αυτές. Επιδιώκεται επίσης να αναλυθεί κριτικά η σημασία των ηρώων και των ηρωίδων ως προτύπων καθώς και ο ρόλος των έφυλων στερεοτύπων στην ιστορία, την κουλτούρα και την καθημερινή ζωή μας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε