Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων που εξετάζει ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση των γονεϊκών δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο και τις διακρίσεις κατά των γυναικών. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα των γυναικών στον οικογενειακό προγραμματισμό, το δικαίωμα στη μη απόλυση λόγω εγκυμοσύνης και οικογενειακής κατάστασης και το δικαίωμα στην άδεια μητρότητας, το δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση και στην ίση αμοιβή. Η δραστηριότητα επιδιώκει να προαχθεί η γνώση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, να νιώσουν και να εκτιμήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τι αισθάνεται κάποιος ή κάποια όταν γίνονται διακρίσεις εις βάρος του/της, να προωθηθεί η ισότητα, η δικαιοσύνη και η υπευθυνότητα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε