Στο κείμενο γίνεται συνοπτική και περιεκτική αναφορά στο τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς ενσωματώνονται στα διεθνή, περιφερειακά και εθνικά νομικά συστήματα διαμορφώνοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις στις διάφορες κυβερνήσεις. Αναφέρονται τα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα όπως έχουν θεσπιστεί στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αναλύεται η σχέση των δικαιωμάτων με τη ρητορική μίσους, ενώ γίνεται αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο. Το κείμενο περιέχει πληροφορίες απαραίτητες για την/ τον εκπαιδευτικό, αλλά μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για την τάξη.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε