Εδώ θα βρείτε:
Tα απαραίτητα εργαλεία για τις εκπαιδευτικές ομάδες που επιθυμούν να υλοποιήσουν δράσεις και προγράμματα προφορικής ιστορίας.
Την αποσαφήνιση του όρου «προφορική ιστορία» και τη σχέση του με τη δημοκρατική παιδεία.
Πληροφορίες για την οργάνωση σχεδίου εργασίας προφορικής ιστορίας.
Τις διάφορες θεματικές της προφορικής ιστορίας που προάγουν τη δημοκρατική παιδεία.
οδηγίες σχετικά με τη συνέντευξη και τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό.
Παραδείγματα σχολείων που εφαρμόζουν τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας στη σχολική τάξη.
Παραδείγματα ομάδων προφορικής ιστορίας που συγκροτούνται στο πλαίσιο μια τοπικής κοινωνίας.

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε